Condicions de venda

Les condicions generals de venda i utilització de l’empresa ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL descrites a continuació, defineixen els drets i obligacions d’ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL en el marc del seu lloc web “www.episcinas.com”. Qualsevol persona que vulgui beneficiar-se dels serveis de epsicinas.com es denominarà a partir d’ara “usuari”. 1. INFORMACIÓ DE L’EMPRESA Nom o denominació social: ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL Domicili social: Sant Andreu, 45 baixos 4. Mata / Porqueres (Girona) Tel: 902 107 108/972 58 07 68 Fax: 972 57 29 34 Número d’identificació fiscal: B-62272000 Correu electrònic: info@episcinas.com 2. Destinataris dels productes i serveis Poden registrar-se com a usuaris del portal episcinas.com, i posteriorment realitzar la compra dels productes del web, qualsevol persona física major de 18 anys, o persona jurídica degudament representada que accepta els termes i condicions que fixa l’empresa en aquest contracte. Queden excloses totes les persones menors de 18 anys com a possibles usuaris d’aquest portal. 3. LEGISLACIÓ APLICABLE 3.1. Tenint en compte que l’empresa prestadora dels serveis d’aquest contracte es troba establerta a Espanya la legislació aplicable serà la legislació espanyola. Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en els Codis Civil i de Comerç i en les restants normes civils o mercantils sobre contractes, especialment, les normes de protecció dels consumidors i usuaris i d’ordenació de l’activitat comercial. 3.2. El present contracte entrarà en vigor i tindrà plens efectes des del moment en què es produeixi l’acceptació de l’usuari. 3.3. El present contracte pot emmagatzemar-se i reproduir-se pels mitjans electrònics o informàtics habituals. 4. PROTECCIÓ DE DADES 4.1. Les dades personals que els usuaris d’aquest web facilitin a l’empresa, mitjançant els formularis de consulta o els formularis de registre de clients, s’incorporaran als corresponents fitxers informatitzats d’ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas, i es garanteix la confidencialitat en el seu tractament. En cap cas, aquestes dades seran cedides, venudes o llogades amb cap altra finalitat que la realització d’un lliurament o bé respondre a un requeriment judicial. 4.2. Les dades personals serà utilitzades únicament i exclusivament pels serveis interns d’ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL. S’utilitzarà per tramitar les compres, des de la realització de la comanda fins al lliurament, millorar els serveis al client, informar de promocions o esdeveniments de caràcter comercial d’ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL. 4.3. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades personals continguts en la nostra base de dades s’exerciran mitjançant notificació per escrit, indicant clarament en l’assumpte “Tutela de Drets LOPD”, a l’atenció de: ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL Sant Andreu, 45 bajos 4. Mata / Porqueres (Girona) info@episcinas.com 5. MODIFICACIONS DEL PRESENT CONTACTE ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL podrà modificar el contingut del present contracte, sempre que hi hagi una causa o motiu suficient per a això. En cas de modificació s’ha de notificar d’això als usuaris mitjançant un correu electrònic o una publicació en el lloc web, especificant amb claredat, els motius i efectes de tot tipus, a fi de que l’usuari pugui, després, ratificar la seva acceptació. 6. INFORMACIÓ DE PRODUCTES I PREUS 6.1. Les descripcions dels productes que apareixen al lloc web www.episcinas.com estan basades en la informació subministrada per les marques proveïdores o fabricants. Les dades incloses en cadascuna de les fitxes dels productes o en les seves fotografies tenen una funció merament informativa. Com a conseqüència ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL declina qualsevol responsabilitat per l’aparició d’errors en aquesta informació. En cas d’haver-los, ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL, es compromet a prendre les mesures que estiguin al seu abast per corregir els referits errors o omissions després d’haver estat informada dels mateixos. Tot usuari disposa d’un dret de retractació de 7 dies causat per la no conformitat dels productes venuts amb la seva fitxa descriptiva o pel caràcter erroni de les informacions contingudes en aquesta. 6.2. Els preus dels productes s’indiquen amb els impostos inclosos. No inclouen les despeses de transport i lliurament. Aquestes despeses es mostren a la factura final abans de realitzar la comanda. 6.3. ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL es reserva el dret de modificar els preus dels productes oferts en qualsevol moment i sense previ avís. No obstant això els preus es facturen en base als preus mostrats en el moment del registre de les comandes, sempre en cas que hi hagi existències suficients. 6.4. Els productes són propietat d’ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL fins que es faci efectiu el cobrament del preu del producte íntegre. 7. MODALITATS DE COMANDES Els usuaris de www.episcinas.com poden realitzar les seves comandes de dues maneres diferents: Per Internet: a través de www.episcinas.com Per telèfon: al 902 107 208 de dilluns a divendres de 8:00h a 13:00h. 8. DISPONIBILITAT 8.1. En cas que ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL no disposi de la totalitat o parcialitat dels productes sol·licitats per l’usuari, aquest serà informat per correu electrònic o per telèfon, de l’enviament parcial o de l’anul·lació de la seva comanda. 8.2. Si ja s’hagués efectuat el càrrec en compte en el moment de donar la informació relativa a la no disponibilitat del producte, es realitzaria un procediment de reemborsament pels imports corresponents, en el compte bancari que desitgés l’usuari, al qual prèviament se li realitzaria una trucada telefònica o se li enviaria un correu electrònic. 8.3. Els reintegraments es realitzen en el mateix suport en què va realitzar el pagament en els següents períodes: Transferència bancèria: de 5 a 8 dias hàbils. Targeta de crèdit: 5 días hàbils. Targeta de dèbit: 30 días hàbils 9. FORMES DE PAGAMENT I SEGURETAT 9.1. El pagament de les compres es realitzarà mitjançant targeta de pagament, PayPal o transfèrencia bancaria. 9.2. Les targetes de pagament acceptades són: Visa, Mastercard i American Express. En cas de pagament amb targeta, l’import de les compres es carregarà automàticament en el compte bancari del client i es considerarà com efectiu un cop rebuda la confirmació de l’autorització per part de l’entitat bancària. 9.3. En cas de pagament per PayPal, l’import de les compres es carregarà en el compte PayPal immediatament. En cas de produir-se un rebuig del banc, la comanda serà anul·lada de forma automàtica i l’usuari serà informat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic. 9.4. Els pagaments mitjançant transferència bancària s’ingressaran al compte: Beneficiari: ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL Entitat: Banco de Sabadell Compte: IBAN ES50 0081 0146 5700 0102 8405 El número de compte bancari apareixerà també a la pantalla de confirmació de la comanda i a més li serà enviada per correu electrònic per poder efectuar l’ingrés per l’import corresponent. Una vegada que hagi ingressat l’import, procedim a gestionar la seva comanda. Recordeu que la transferència no es fa efectiva fins almenys 48 hores (dies laborables) després de l’ingrés. 9.5. En cas que es carregui indegudament a un usuari l’import d’una compra, sense que la identificació de la targeta bancària corresponent hagi estat comprovada per ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL, l’usuari pot exigir l’anul·lació immediata del càrrec mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, i ha de produir-se el reintegrament de l’import indegudament carregat. No obstant això, en cas que la compra s’hagi realitzat efectivament pel soci que exigeixi l’anul·lació del càrrec, aquest haurà de rescabalar ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL, dels danys i perjudicis ocasionats amb motiu d’aquesta anul·lació. 9.6 ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus Clients. Totes les operacions de pagament on-line es realitzen a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades davant intents de violació per tercers. Totes les solucions de pagament són completament segures i garantides per les entitats bancàries i financeres. 10. ENVIAMENTS I TERMINIS DE LLIURAMENT 10.1. ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL lliura les comandes a tota la Península Ibèrica i Balears. Per entregues a Illes Canàries, Ceuta i Melilla, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte. No es podran realitzar lliuraments en Apartat De Correus. 10.2. Una vegada que una comanda es trobi en preparació per a ser enviatda no podrà ser anul·lada. 10.3. El termini de lliurament d’una comanda depèn de l’article o articles sol·licitats. A cada producte l’usuari trobarà la informació del termini de lliurament estimat, tenint en compte dies laborables i començant a comptar a partir des dia en què s’ha confirmat l’ingrés. Aquest és orientatiu i pot variar. En el cas que el termini de lliurament fos molt diferent a l’indicat al lloc web www.episcinas.com es posaria en contacte amb l’usuari mitjançant un correu electrònic o una trucada telefònica per informar del termini real i confirmar la comanda. No obstant això, la modificació del període de lliurament indicat inicialment no implicarà l’anul·lació de la comanda ni indemnització. 10.4. En les comandes de diversos articles es farà un únic enviament que es correspondrà amb l’article el termini de lliurament sigui més gran. 10.5. El lliurament es considera efectuat en el moment que el transportista posa el producte a disposició de l’usuari. Correspon al destinatari verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades. El client disposarà de 24 hores per comprovar la integritat de tots els components del producte així com comprovar que inclou tots els accessoris indicats en la pàgina de producte. Passat aquest temps es donarà per acceptat la integritat i contingut del producte. 10.6. El transport de les compres d’import igual o superior a 200,00 € dins de la Península Ibèrica o Balears seran gratuïts, en el cas de les compres inferiors a 200,00 € tindran un cost de 15,00 € de despeses de transport. Els transports fora de la Península Ibèrica o Balears tenen un cost variable. En cap cas ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL realitzés cap transport de productes sense informar prèviament a l’usuari del seu import. 11. DEVOLUCIONS 11.1. Els usuaris poden retornar els productes en un termini de 7 dies hàbils a comptar de la data de recepció. Per a les devolucions l’usuari ha de posar-se en contacte amb ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL i l’empresa li enviarà un correu que l’usuari ha d’adjuntar al producte quan faci l’enviament del producte a ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL. El producte que es retorni ha d’estar en perfectes condicions, amb el seu embalatge original i amb tots els accessoris (manuals, cables, plàstics …). Un cop rebuts els articles en els nostres magatzems i comprovat que es compleixen les condicions anteriors, procedirem al reintegrament de l’import o substitució del producte. 11.2. Les despeses d’enviament no seran abonats i els ports seran per compte del client. En cas que el producte que rebi l’usuari sigui defectuós ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL es farà càrrec dels costos del transport. 11.3. En cas de reintegrament l’usuari rebrà el reintegrament de l’import en el mateix suport en què va realitzar el pagament en els períodes descrits en la clàusula 8.3. 11.4. No s’acceptaran devolucions dels següents productes: a) Productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa. b) Productes consumibles que hagin estat desprecintats. c) Productes utilitzats. 12. GARANTIES 12.1. ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL garanteix que pot vendre productes i serveis des del llooc web ww.episcinas.com, i que disposa de la tècnica necessària per a realitzar les diferents transaccions en línia. 12.2. Els diferents productes que es poden adquirir mitjançant el portal www.episcinas.com disposa de la garantia obligatòria del fabricant pel que fa a qualitat o funcionament. ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL no concedeix cap garantia sobre productes o serveis de tercers. 12.3. ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL fa els seus millors esforços perquè la informació que apareix sigui correcta, però no pot garantir l’exactitud en les descripcions. Els productes poden patir petites variacions pel que fa a les especificacions, colors o altres característiques de disseny. 12.4. L’usuari serà responsable, llevat que s’indiqui el contrari, de les despeses de transport, telefònics, correus i altres despeses ocorreguts durant el període de garantia. 13. CONDICIONS D’ACCÉS ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL no exigeix prèvia subscripció, registre o pagament per realitzar visites o consultes al web episcinas.com. No obstant això, si l’usuari vol realitzar compres o rebre informació periòdica dels productes i de l’empresa ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL, haurà prèviament registrar-se mitjançant els formulari on line introduint les dades personals. El registre com a usuari tampoc suposa cap tipus d’obligació de pagament. 14. RESPONSABILITAT 14.1. ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquesta web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions i / o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent. Alhora, rebutja les responsabilitats que puguin derivar-se d’errors tipogràfics o qualsevol informació no continguda en aquesta web. 14.2. ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. 14.3. ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL no es responsabilitza de la informació, serveis ni productes que apareguin en pàgines web enllaçades al lloc web www.episcinas.com. 15. DRETS D’AUTOR, PROPIETAT INTELECTUAL E INDUSTRIAL Tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat d’ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL. L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament per a ús personal i privat, quedant totalment prohibida la seva utilització amb fins comercials. Els usuaris deuen respectar els drets d’autor i els avisos de propietat. 16. MODIFICACIONS ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís, la imatge i/o contingut del lloc web www.episcinas.com, els seus serveis i les condicions generals d’ús. Aquestes modificacions seran per millorar el lloc web i els serveis oferts. 17. RESPONSABILITATS L’incompliment de les presents condicions generals donarà lloc a les accions judicials que ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL valori pertinents en cada cas. ESPAI INTEGRAL DE PISCINES, SL. © 2018 Tots els drets reservats.